กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสัมฤทธิ์ อุภัยพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ