ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 เต็มรูปแบบ
30 พ.ย. 63 เปิดเตรียมความพร้อม
09 พ.ย. 63 ถึง 10 พ.ย. 63 สอบปลายภาค 1/63