กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางโสภิต เหมทานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอำไพ จันทร์คง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1