ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนปากพูน สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐  โดยคณะกรรมการตำบล ซึ่งมีพระคลิ้ง เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลในสมัยนั้นเป็นกำลังสำคัญ คณะกรรมการได้ขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์น้อม  อุปรามัย สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นจึงได้รับอนุญาตจากทางราชการ  ให้เปิดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา ๒๕๐๐ ทางราชการได้แต่งตั้งนายเสถียร  สุคนธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก ตอนเปิดโรงเรียนใหม่ๆ ต้องฝากนักเรียนให้เรียนอยู่ที่วัดศรีมงคล ต่อมาย้ายมาเปิดที่วัดร้าง (วัดพระคอหัก หรือ วัดชัยชุมพล) จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
          เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๘  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนปากพูนขยายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๙๐ คน โดยแต่งตั้งนายเสถียร สุคนธ์ เป็นครูใหญ่ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๒๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่
           ปีการศึกษา ๒๕๒๘ กรมสามัญศึกษา ได้กำหนดให้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔ จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๙๐ คน
           ปัจจุบันโรงเรียนปากพูน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียน  ๒๘๐  คน