ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายผ่อง ผกากาญจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2500-2503
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร สุคนธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย เสือทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายธานินทร์ กิติมธานินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร มากชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ มีแต้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายภาพ กาญจนโสภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ชามทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย สุขหมื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ ผลเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช คำนวณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายพบศิริ ขวัญเกื้อ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :