คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ทองขาว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากพูน
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริเพ็ญ ทศพล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเสฏฐพงษ์ สุดชี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณัฐ คงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางกระจาย ชวาสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ทองแก้วจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอุเสน อนันทขาล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายแมน พิกุลจร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช คำนวณ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ