กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิตรา สังข์เกื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธงชัย ศักดามาศ
ครู คศ.3

ปิยวรรณ เทพดรงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1