กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเสฏฐพงษ์ สุดชี
ครู คศ.3

นางสาวสุพัตรา พลแก้ว
ครูผู้ช่วย