กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอารักษ์ ยอดรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางเนตรนภา ศรีประเสริฐ
ครู คศ.2