กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรีสุดา บุญแสวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณิชารย์ แก้วมณี
ครูผู้ช่วย