คณะผู้บริหาร

นายสุพจน์ จงจิตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพบศิริ ขวัญเกื้อ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเสฎฐพงษ์ สุดชี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายอารักษ์ ยอดรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบุคคล

นาวสาวศรีสุดา บุญแสวง
หัวหน้ากลุ่มการเงิน

นายภานุมาศ สืบสาย
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน