กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภาณุมาศ สืบสาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนิพาดา สืบสาย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0823716130
อีเมล์ : palm0661241130@gmail.com